Άτυπη υπερπλασία

Αποτελεί είδικη αλλοίωση είτε σε πόρους είτε σε λόβια. Σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κακοήθειας (4 φορές σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και έως 6 φορές επί ύπαρξης οικογενειακού ιστορικού). Συστήνεται χειρουργική εκτομή και βιοψία της βλάβης.