Σκλήρυντική Αδένωση

Συνήθως εμφανίζεται ως επώδυνη ψηλαφητή σκληρία, με ιστολογική εμφάνιση υπερπλασίας λοβίων των μαστών και αύξησης του ινώδους ιστού. Μαστογραφικά συναντώνται συχνά διάσπαρτες αποτιτανώσεις. Απαιτείται χειρουργική βιοψία προς αποκλεισμό κακοήθειας.